» YAYINLARIMIZ

 

Sorularla  Merkezi Yönetim Muhasebesi
» Sorularla Merkezi Yönetim Muhasebesi
 
Fiyatı : 10 TL
Açıklama
Yayınevi : Muhasebat Kontrolörleri
Yazar : HACI BAYRAM ÇOLAK
Kağıt - Kapak : Kitap Kağıdı - Karton Kapak
Baskı Sayısı : 1
Basım Tarihi : 2007 / Mayıs
Basım Yeri : Ankara
ISBN : 978-9944-5911-6-4 (9789944591164)
Sayfa Sayısı : 193

SORULARLA MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBESİ
-Sorular
-Deneme sınavı 1
-Deneme sınavı 2
-Kaynakça
» Kitap Bilgisi
  Sorularla Merkezi Yönetim Muhasebesi

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ................................................................................ V
BÖLÜM I DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN
KAPSAMI..........................................................................................1

A) 657 Sayılı Kanunun Uygulanacağı Kurumlar ...........................3
B) 657 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Memurlar...........5
C) 657 Sayılı Kanuna Tabi Olmakla Beraber Haklarında Bu
Kanunun Bazı Hükümlerinin Uygulanamayacağı Belirtilen
Personel..........................................................................................6
D) Kamu Sektöründe Çalışan Personelin Özlük Haklarını
Düzenleyen Kanunlar.....................................................................8

BÖLÜM II İSTİHDAM ŞEKİLLERİ..........................................11
A) Memur.....................................................................................15
B) Sözleşmeli Personel.................................................................16
C) Geçici Personel........................................................................21
D) İşçiler.......................................................................................21


BÖLÜM III ÖDEV VE SORUMLULUKLAR............................25
A) Sadakat....................................................................................27
B) Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık................................................28
C) Davranış ve İşbirliği ................................................................29
D) Yurt Dışında Davranış.............................................................29
E) Amir Durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve
Sorumlulukları..............................................................................30
F) Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları.......................31
G) Kişisel Sorumluluk ve Zarar ...................................................32
H) Kişilerin Uğradıkları Zararlar..................................................38
I) Mal Bildirimi............................................................................43
J) Basına Bilgi ve Demeç Verme .................................................47
K) Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller
Dışına Çıkarılmaması ve İadesi....................................................48


BÖLÜM IV GENEL HAKLAR...................................................49
A) Uygulamayı İsteme Hakkı.......................................................51
B) Güvenlik..................................................................................51
C) Emeklilik.................................................................................51
D) Çekilme..................................................................................51
E) Müracaat, Şikayet ve Dava Açma ...........................................52F) Sendika Kurma ........................................................................53
G) İzin ..........................................................................................53
H) Kovuşturma ve Yargılama ......................................................53
I) İsnat ve İftiralara Karşı Koruma...............................................54


BÖLÜM V YASAKLAR ...............................................................55
A) Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı......................57
B) Grev Yasağı.............................................................................57
C) Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma
Yasağı...........................................................................................59
D) Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı..............................68
E) Denetimdeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı...............70
F) Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı...............................................71


BÖLÜM VI KADROLAR.............................................................73
A) Kadro.......................................................................................75
B) Kadroların İhdası.....................................................................78
C) Kadroların Serbest Bırakılması...............................................79
D) Kadroların Dağılımı................................................................79
E) Kadro Değişikliği ....................................................................80
F) Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları..........................81
G) Açıktan veNakil Suretiyle Atama Sayıları.............................82
H) Cetvellerde Gösterilecek Kadrolarda Önem Arz Eden
Durumlar ......................................................................................82
I) Kadrosu Kaldırılan Memurlar...................................................83
J) Kadro Tasarrufu .......................................................................86


BÖLÜM VII DERECE YÜKSELMESİ VE KADEME
İLERLEMESİ.................................................................................93

A) Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye
Yükselme......................................................................................95
B) Memurun Başka Bir Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir
Görevde Çalıştırılmayacağı..........................................................99
C) 5inci ve Daha Aşağı Derecelerdeki Kadrolara Atanma..........99
D) Kademe İlerlemesinin Şartları...............................................101
E) Derece Yükselmesinin Şartları..............................................107
F) Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların
Aylıkları.....................................................................................109
G) Sınıfların 1-4 üncü Derecelerdeki Kadrolara Yapılacak
Atamalarda Özellik Arz Eden Durumlar....................................110
I) İdari Görevlere Atanma..........................................................112


BÖLÜM VIII MEMUR OLMANIN GENEL VE ÖZEL
ŞARTLARI....................................................................................115

A) Memur Olmanın Genel Şartları.............................................118
B) Memur Olmanın Özel Şartları..............................................127


BÖLÜM IX ADAY MEMURLARA İLİŞKİN İŞLEMLER ....129
A) Devlet Memurluğu Sınavı.....................................................131
B) Adaylık..................................................................................134

BÖLÜM X İSTİSNAİ MEMURİYET........................................145
A) Genel Olarak İstisnai Memuriyet..........................................149
B) İstisnai Memuriyetlere Atananlara Uygulanmayacak
Hükümler....................................................................................150
C) İstisnai Memurluklara Atananlara Uygulanacak Hükümler..151
D) İstisnai Memuriyetten Ayrılanların Aylık Durumu...............153

BÖLÜM XI YER DEĞİŞTİRME...............................................159
A) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma.........................................164
B) Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Dikkat Edilmesi
Gereken Temel İlkeler................................................................165
C) Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri 166
D) Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde
Bulundurulacak Hususlar...........................................................167
E) Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler....168
F) Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler ...168
G) Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet
Yerleri ........................................................................................170
H) Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması.............................170
I) Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda İzin ...........................171
J) Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme ...........................................173
K) Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri......................174
L) Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin
Değiştirilmesi .............................................................................179
M) Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi...182
N) İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem..............................183

BÖLÜM XII SİLAH ALTINA ALINMA/ASKERLİK
HİZMETİ.......................................................................................185

A) Silah Altına Alınma ..............................................................188
B) Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri............................188C) Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde
Göreve Başlatılmaları İle Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin
Kademe ve Derece İntibaklarında Değerlendirilmesi.................188
D) Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna
Girenlerin Kademe İntibakları....................................................191

BÖLÜM XIII VEKÂLET............................................................193
A) Vekâlete İlişkin Kavramlar ...................................................197
B) Vekâleten Atama Uygulamaları............................................201
C) Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminatlardan Yapılacak
Kesintiler....................................................................................211
D) Memuriyet Mahalli Dışındaki Bir Göreve Vekâleten
Görevlendirmeler .......................................................................212
E) Vekâlete İlişkin Özellik Gösteren Durumlar.........................216

BÖLÜM XIV İKİNCİ GÖREV ..................................................231
A) İkinci Görev Yasağının Kapsamı..........................................234
B) İkinci Görev Yasağının İstisnaları (İkinci Görev
Verilebilecek Durumlar).............................................................235
C) İkinci Görevle İlgili Çeşitli Durumlar...................................238
D) İkinci Görev Aylığının Hesaplanması...................................239
E) İkinci Görev Aylığından Yapılacak Kesintiler......................242
F) İkinci Görev Verilen Memurlara Ödenecek Gündelik ve Yol
Giderleri .....................................................................................242
G) İkinci Görev Aylığına Hak Kazanma Tarihi.........................242


BÖLÜM XV DERS GÖREVİ.....................................................245
A) Ödenecek Ek Ders Ücreti......................................................248
B) Kesintiler...............................................................................248


BÖLÜM XVI BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER..................251
BÖLÜM XVII MEMURİYETİN SONA ERMESİ...................255


A) Çekilme İsteğinde Bulunma..................................................259
B) Çekilmiş Sayılma ..................................................................260
C) 657 Sayılı Kanuna Göre, Devlet Memurluğu Yapmak
Hakkını Sona ErdirenHaller......................................................265

BÖLÜM XVIII İZİNLER ...........................................................267
A) Yıllık İzin Hakkı Olanlar ......................................................273
B) Mazeret İzni Kullanabilecek Memurlar.................................276
C) Hastalık İzni ..........................................................................279
D) Aylıksız İzin Kullanabilecek Olanlar ile Kullanılabilecek
Durumlar ....................................................................................282BÖLÜM XIX SİCİLLER ............................................................285
A) Sicil Notu..............................................................................290
B) Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı.................................293
C) Memurların Genel Durum ve Davranışlarının
Değerlendirilmesi.......................................................................296
D) Sicil Amirinin Sorumlulukları...............................................297
E) Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayılmayacağı
Haller..........................................................................................298
F) Yetersiz Memurların Uyarılmaları ve Uyarılan Memurların
İtiraz Hakkı.................................................................................299
G) İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alanlar..............................301
H) Vali ve Kaymakamların Sicil Amiri Oldukları Memurlar.....301

BÖLÜM XX DİSİPLİN ...............................................................303
A) Disiplin Kavramı ve Disiplin Suçu .......................................314
B) Disiplin Cezası......................................................................314
C) 657 Sayılı Kanunda Öngörülen Disiplin Cezaları.................316
D) DisiplinCezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar..............317
E) Kurullarda Görev Alamayacak Kişiler ..................................320
F) Disiplin Cezası Uygulaması...................................................321


BÖLÜM XXI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ......................333
A) Görevden Uzaklaştırmanın Tanımı ve Niteliği .....................337
B) Görevden Uzaklaştırma Kararının Alınmasını Gerektiren
Durumlar ....................................................................................338
C) Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer.....................................338
D) Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu........................339
E) Görevden Uzaklaştırmayan Amirin Sorumluluğu .................340
F) Çeşitli Sorumluluk Tanımları................................................340
G) Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma.........341
H) Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan
Memurların Hak ve Yükümlülüğü .............................................342
I) Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması....................342
J) Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller..342
K) Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin
Takdiri........................................................................................343
L) Görevden Uzaklaştırma Süresi..............................................343
M) Memurun Suçlu Bulunması Halinde Eksik Alınan Maaşın
Durumu ......................................................................................343
N) Sosyal Hak ve Yardımlardan Yararlanma.............................346


O) Görevden Uzaklaştırma İşlemine İtiraz.................................347


BÖLÜM XXII MALİ HÜKÜMLER..........................................351
A) Mali Hükümlerin Kapsamı....................................................353
B) Mali Hükümlere İlişkin Kavramlar ve Memurlara Yapılan
Ödemeler....................................................................................356
C) Yurt Dışı Aylıkları ................................................................364
D) Aday Memurların Aylıkları...................................................365
E) Kademe ve Derece İlerlemesinde Verilecek Aylıklar ...........365
F) İstisnai Memurluklardan Ayrılanların Aylıkları....................371
G) Aylığın Ödeme Zamanı.........................................................372
H) Aylığa Hak Kazanma Esasları...............................................376
I) Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylığı...........................378
J) Kadro Tasarrufundan Ödenecek Aylıklar...............................379
K) Memurlara Yapılan Çeşitli Ödemeler ...................................379
L) Yolluk Giderleri ve Gündelikleri...........................................380
M) Fazla Çalışma Ücreti............................................................381
N) Yurt Dışı Aylıklarıyla İlgili Çeşitli Durumlar.......................382
O) Silah Altına Alınan Memurların Aylıkları............................386


BÖLÜM XXIII MEMURLARA YAPILACAK YARDIMLAR389
A) Aile Yardımı .........................................................................395
B) Doğum Yardımı Ödeneği Verilmesini Gerektiren Durumlar 399
C) Ölüm Yardımı Ödeneği Kimlere Verilir ...............................400
D) Tedavi Yardımı.....................................................................402
E) Cenaze Giderleri....................................................................417
F) Giyecek Yardımı....................................................................418
G) Yiyecek Yardımı...................................................................420

EK 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU..............423
KAYNAKÇA .................................................................................581 
 


 

 

Derneğimiz yayınlarını veya mali kılavuz dergisini sipariş etmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız..

 

mukdersiparis@gmail.com

 

 

 

Öneri, görüş ve düşüncelerinizi, mevzuata ve uygulamaya ilişkin sorulanızı, bize iletmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız...

 

mukdersoru@gmail.com

 

 

 

 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys