» YAYINLARIMIZ

 

Milli Emlak
» Milli Emlak
 
Fiyatı : 32 TL
» Kitap Bilgisi
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş, Kavramlar, Teşkilât ve Yetkili Kuruluşlar

A - Hazine Malları……………………………………………1-4
1. Millî Emlâk Kavramı/1
2. Hazine Kavramı/1
3. Hazine Mallarını Oluşturan Kalemler/1
a) Muhasebe-i Umumiye Kanunu Hükmü/1
b) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükmü/2
4. Taşınır Mal Kavramı/3
5. Taşınmaz Mal Kavramı/3
6. Hazine Mallarının Özel Mal-Kamu Malı Ayırımı/3
a) Hizmet Malları/3
b) Orta Malları/4
c) Sahipsiz Mallar/4
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları…………………………..4-16
1. Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin Bütçeleri/5
2. Genel Bütçeli Kamu İdareleri (Hazine)/5
a) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ekindeki (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kuruluşlar/5
b) Bütçeleri Genel Bütçe İçindeki Kuruluşların  Bütçesinde Gösterilenler/6
3. Özel Bütçeli Kamu İdareleri/7
a) Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri/7
b) Özel Bütçeli Diğer İdareler/9
c) Bütçeleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bütçesinde Gösterilenler/10
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeli Kamu İdareleri/10
5. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçeli Kamu İdareleri/10
6. Mahallî İdare Bütçeli Kamu İdareleri/11
a) Su ve Kanalizasyon İdareleri/11
b) Diğerleri/11
7. 01.01.2006 Tarihinden Sonra Kurulacak Kamu İdarelerinin Bütçesi/12
8. Bağımsız Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşları/12
a) Mesleklerle İlgili Kamu Kurumları/12
b) Vakıflar Tarafından Kurulan Üniversiteler/13
c) Diğerleri/13
9. Uygulamadan Kaldırılan Katma Bütçe ve Daha Önce Bu Bütçe Kapsamdaki Kuruluşlar/14
C – Teşkilât ve Görevleri………………………………….16-19
1. Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün Tarihçesi/16
2. Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün Görevleri/17
3. Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün Taşra Birimleri/18
a) Millî Emlâk Dairesi Başkanlığı/18
b) Millî Emlâk Müdürlüğü/18
c) Millî Emlâk Servisi/18
D - Hazine Malları ile Yetkili ve Görevli Kuruluşlar……19-34
1. Bakanlar Kurulu/19
2. Başbakanlık/20
3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı/20
4. Çevre ve Orman Bakanlığı/21
a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü/21
b) Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü/22
c) Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü/22
5. Denizcilik Müsteşarlığı/23
6. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/23
7. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/23
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü/23
9. Dışişleri Bakanlığı/24
10. Emniyet Genel Müdürlüğü/24
11. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı/24
12. Gümrük Müsteşarlığı (Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)/25
13. İl özel idareleri/26
14. İstanbul ve İzmit Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları/27
15. Karayolları Genel Müdürlüğü/27
16. Kültür ve Turizm Bakanlığı/28
a) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü/28
b) Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü/28
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki Yetki ve Görevler/29
17. Maliye Bakanlığı (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü)/30
18. Millî Savunma Bakanlığı/30
19. Orman Genel Müdürlüğü/31
20. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı/31
21. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü/32
22. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/32
23. Sayıştay/32
24. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/32
25. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/32
26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği/33
27. Ulaştırma Bakanlığı/33
İKİNCİ BÖLÜM
Mülkiyet, Zilyetlik, İpotek ve Tapu
A – Mülkiyet………………………………………………..35-58
1. Mülkiyet Kavramı ve İçeriği/35
2. Ortak Mülkiyet/35
a) Paylı Mülkiyet/35
aa) Paylı Mülkiyette Genel Kurallar/35
bb) Şeyin Yönetimi ve Tasarrufu/36
cc) Yararlanma, Kullanma ve Koruma/37
dd) Giderler ve Malî Yükümlülüklere Katılma/37
ee) Kararların Halefleri Bağlayıcılığı/37
ff) Paydaşlıktan Çıkarma/37
gg) Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi/38
b) Elbirliği Mülkiyeti/39
3. Taşınmaz Mal Mülkiyeti/39
a) Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu/39
b) Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Edinilmesi/40
c) Mülkiyeti Edinme Yolları/40
aa) Edinme Şekli/40
bb) İşgal/40
cc) Yeni Arazi Oluşması/41
dd) Arazi Kayması/41
ee) Kazandırıcı Zaman Aşımı/41
d) Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler/45
e) Tescil İsteme Hakkı/46
f) Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Kaybı/46
g) Taşınmaz Mal Mülkiyetinin İçeriği/46
aa) Mülkiyetin Kapsamı/46
bb) Arazinin Sınırları/46
cc) Arazideki Yapılar/47
dd) Taşınır Yapılar/48
ee) Araziye Dikilen Fidanlar/48
ff) Taşınmaz Mal Malikinin Sorumluluğu/48
h) Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Kısıtlamaları/49
aa) Genel Kurallar/49
bb) Devir Hakkıile İlgili Kısıtlamalar ve Ön Alım Hakkı/49
cc) Komşu Hakkı ile İlgili Hükümler/50
dd) Başkasının Arazisine Girme Hakkı/52
ee) Kamu Hukukundan Kaynaklanan Kısıtlamalar/52
i) Kaynak ve Yer Altı Suları/53
aa) Kaynak Mülkiyeti ve İrtifak Hakkı/53
bb) Yer Altı Suyunun Mülkiyet Durumu/53
cc) Kaynaklara Zarar Verilmesi/54
dd) Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar/54
ee) Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Âdetler/54
ff) Zorunlu Su/55
4. Taşınır Mal Mülkiyeti/55
a) Taşınır Mülkiyetinin Konusu/55
b) Taşınır Mal Mülkiyetinin Kazanılması/55
aa) Mülkiyetin Nakli (Teslim)/55
bb) Sahiplenme (İhraz)/56
cc) Bulunmuş Eşya (Lükata)/56
dd) Düşen ve Sürüklenen Şeyler/57
ee) İşleme/57
ff) Karışma ve Birleşme/57
gg) Kazandırıcı Zaman Aşımı/58
c) Mülkiyetin Kaybedilmesi/58
B – Zilyetlik…………………………………………….58-62
1. Zilyetlik Kavramı ve Türleri/58
a) Aslî ve Fer'î Zilyetlik/58
b) Dolaylı ve Dolaysız Zilyetlik/59
2. Hâkimiyetin Geçici Kesilmesi/59
3. Zilyetliğin Devri/59
a) Hazırlar Arasında/59
b) Hazır Olmayanlar Arasında/59
c) Teslimsiz Devir/59
d) Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi/60
4. Zilyetliğin Hükümleri/60
a) Korunması/60
b) Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması/60
c) Sorumluluk/62
aa) İyi Niyetli Zilyet Bakımından/62
bb) İyi Niyetli Olmayan Zilyet Bakımından/62
d) Kazandırıcı Zaman Aşımından Yararlanma/62
C - Tapu Sicili……………………………………………...62-71
1. Tapu Sicilinin Kurulması/63
a) Sicil Bakımından/63
aa) Genel Kurallar/63
bb) Taşınmaz Malların Sicile Kaydedilmesi/63
cc) Sicilin Unsurları/64
b) Tapu Sicilinin Tutulması/66
c) Tapu İdareleri/66
2. Tapu Sicil İşlemleri/66
a) Tesciller/66
b) Şerhler/67
c) Beyanlar/67
d) Tescilin ve Terkinin Koşulları/68
aa) İstem/68
bb) Yetkinin ve Sebebin Belirlenmesi/68
cc) Belgelerin Tamamlanması/68
e) Tescilin Biçimi/68
f) Tebliğ Zorunluluğu/69
g) Tapu Sicil İşlemleriyle İlgili Ret Kararları/69
aa) İtiraz Yolu ve Makamları/69
bb) İtirazın Şekli/69
3. Tapu Sicilinin Açıklığıİlkesi/70
4. Tapuya Tescilin Etkileri/70
5. Terkin ve Değiştirme/70
a) Yolsuz Tescilde/70
b) Aynî Hakların Sona Ermesi/70
c) Düzeltme/71
D - Sınırlı Aynî Haklar…………………………………….71-76
1. İrtifak Hakları/71
2. Taşınmaz Yükü/71
3. Rehin Hakları/72
4. Rehin Haklarından İpotek/72
a) İpoteğin Amacı ve Niteliği/72
b) İpoteğin Kurulması/72
c) İpoteğin Sona Ermesi/73
aa) İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı/73
bb) Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı/73
cc) İpotekten Kurtarma/73
dd) Ödeme İstemi/73
d) İpoteğin Hükümleri/74
aa) Mülkiyet ve Borçluluk/74
bb) Alacağın Devri/74
e) Kanunî İpotekler/74
f) Eski İpoteklerin Kaldırılması/75
E - Tapuyla İlgili Hükümler………………………………76-98
1. 1515 Sayılı Kanun Hükümleri ve Hazine Adına  İdarî Tescil/76
a) Kadastrosu Tamamlanmış Çalışma Alanlarındaki Yerler/76
aa) Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Olup da Kadastro  Çalışmalarında Tespit Harici Bırakılan Taşınmaz Malların  Tescili/76
bb) Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahipsiz Yerlerin Tescili/78
b) Kadastroya Açılmamış Çalışma Alanlarındaki Yerler/79
c) Tescile Yönelik Sınırlandırma Haritası Yapımı/79
d) Tescilin Yapılması İşlemleri/79
2. Tapu Kanunu Hükümleri/80
a) Hazine Adına Tescil Yetkisi/80
b) Deniz Dolguları ile İlgili Hükümler/81
c) Kapanan Yollar ve Yol Fazlalıkları/81
d) Mezarlıkların Tescili/81
e) Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesi/82
aa) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Satın Alma  Yoluyla Taşınmaz Mal Edinmesi/82
bb) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Sınırlı Aynî Hak Tesisi Yoluyla Taşınmaz Mal Edinmesi/83
cc) Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mal Edinmeleri/83  dd) Miras Yoluyla Taşınmaz Mal Edinme/83
ee) Bakanlar Kurulunca Getirilebilecek Hükümler ve Tapu İdarelerine Bildirimler/84
ff) Kanuna Aykırı Edinimlerin Tasfiyesi/84
gg) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelgesi ileÖngörülen Hükümler/85
3. Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesi ile İlgili Sınırlamalar/85
a) Devir ve Temliki Geçici Olarak Yasaklanan Taşınmaz Mallar/85
b) Tapu Kanunu Hükümleri/86
c) Petrol Kanunu Hükümleri/86
d) Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri/86
e) Yabancılara Ait Tereke/86
f) Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler/86
g) Özel Öğretim Kurumları Kanunu Hükümleri/87
4. Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesiyle İlgili
Sınırlamaların İstisnaları/87
a) Yabancılara Ait Dinî, İlmî ve Hayrî Müesseseler/87
b) Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinimleri/87
c) Yalova Termal KaplıcalarıBölgesinde İstisna/87
d) Petrol Kanunundaki İstisna/87
e) Yabancı Devletlerin Ankara'da Elçilik ve
Konsolosluk Binaları İçin Arsa Edinmeleri/88
f) Bakanlar Kurulu Kararıyla Vatandaşlıktan Çıkma İzni  Verilenlere Ait İstisna/88
g) Turizmi Teşvik Kanunundaki İstisna/88
h) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Yönetim ve Denetimindeki Taşınmaz Mallarla İlgili Hüküm/88
i) Petrol Boru Hatları Güzergâhları ile İlgili İstisna/89
j) Doğrudan YabancıYatırımlarla İlgili İstisna/89
k) Özel Öğretim KurumlarıKanunundaki İstisna/89
aa) Yabancı Okullar/89
bb) Azınlık Okulları/90
5. Havza-i Fahmiye Bölgesinde Taşınmaz Mal İktisabı/90
a) Havza-i Fahmiye Bölgesi ve İlgili Kanun/90
b) İktisapla İlgili Özel Hükümler/91
c) Ret ile Sonuçlanmış Tescil Davaları/92
d) Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz Mallarla İlgili
Tescil Talep ve Dava Hakkı/92
e) Kanunu Uygulama Yetkisi/92
6. Kıyı Kanunu Hükümleri/93
a) Kıyılarda Genel İlkeler/93
b) Kıyılarla İlgili Bazı Kavramlar/93
c) Kıyılardaki Tapulu Yerler/94
d) Denizi Doldurmak/94
e) Kıyıda Yapılaşma/95
f) Doldurma ve Kurutma Yolu ile Kazanılan Arazide Yapılabilecek Yapılar/96
g) Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Arazide İnşaat Ruhsatı/97
h) Sahil Şeridinde Yapılaşma/97
i) Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların Kullanımdaki Yerler/98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazinenin Mal Edinme Yolları, Mal ve Hizmet Alımları ve Yapım İşleri


A – Hazinenin Mal Edinme Yolları…………………………..99
B – İhale Mevzuatına Göre Mal Edinme ve Hizmet Temini..99
C – Yapım İşleri ve Harcamalarla İlgili Bazı Hükümler           ………………..100-104

1. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler/100
2. Yapım İhalelerinde Yetkiler/101
3. Yapım İşinde Yatırımcı Kuruluşun Görevleri/101
4. Yapım İşlerinin Yatırım Programına Alınması/101
5. Yapım İşinde Ödenek Aktarılması/102
6. Yapım İşlerinde Sigorta Primleri/102
7. Devlet Büyüklerinin Mezar Yerleriyle İlgili İşler/102
a) Anıtkabir/102
b) Devlet Mezarlığı/103
c) Diğer Devlet Büyüklerinin Mezarları ile İlgili Hükümler/103
aa) Kanun Kapsamına Giren Devlet Büyükleri/103
bb) Kamulaştırma, Projelendirme ve Yapım Görevi/104
cc) Mezarlıkların Bakım, Onarım, Koruma,
Yönetim ve Benzeri İşleri/104
dd) Malî Hükümler/104
D - Kat Karşılığı İnşaat…………………………………104-108
1. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılabilecek Taşınmaz Mallar/104
2. Tam Mülkiyetli Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi/105
3. Hisseli Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi/105
4. Arsa Verilmek Suretiyle İnşaat Yaptırılması/106
5. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu  Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İnşaat Yaptırılması/106
6. Tekliflerin İhale Komisyonunca Değerlendirilmesi/107
7. İhalenin Onayı/107
8. Teminat/107
9. Geçici ve Kesin Kabuller/108
E - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Taşınmaz Mal Alınması ve Hazine Lehine İrtifak Hakkı Tesisi………108-112
1. Satın Alınabilecek veya Hazine Lehine İrtifak Hakkı Tesisi Yoluyla Mal Edinilebilecek Kuruluşlar ve  Bu Konuda Temel Şart/108
2. Talepte Bulunma/108
3. Edinme Konusunda Anlaşma veya Anlaşmazlık/109
4. Bedel Konusunda Anlaşmazlık/109
5. Devir Alan İdarenin Yükümlülükleri ve Geri Alma Hakkı/109
6. Meslek Kuruluşları ile Vakıf Üniversitelere
Satış Yapılamaması/110
7. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satışında Yetkiler/110
a) Satış Yetkileri/110
b) Defterdarlık ve Malmüdürlüklerinin, Satış ile
İlgili Olarak Yapması Gerekenler/111
c) Maliye Bakanlığının Yetkisindeki Taşınmaz Malların
Satışında, Bakanlığa Gönderilecek Bilgi ve Belgeler/112
F - Taşıt Satın Alınması……………………………………...112

G – Hizmet Alımı Yoluyla Taşıt Edinilmesi Konusunda
Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri…………………..113-116

1. Genel Esaslar/113
2. Binek ve Station-Wagon Cinsi Taşıtların
Hizmet Alımı Suretiyle Edinilmesi/114
3. Mevcut Taşıtların Tasfiyesi/114
4. Servis Kiralamaları/115
5. Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlileri/114
a) Genel Şartlar/115
b) İkametgâha Geliş ve Gidişlerinde Kullanım/115
c) Taşıta Zarar Verilmesi Durumu/115
d) İdarelerce Yapılabilecek Düzenlemeler/116
6. Mevcut Taşıtların Bütçe Kanunu Tasarısında
Gösterilmesi/116

7. Taşıtların Satılabilmeleri/116
H - Taşınır Malların Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından Alımı ve Kiralama…………………..116

İ - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Satın
Alma…………………………………………………………..117
J - Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme…………..118-121

1. Finansal Kiralama Sözleşmesi Kavramı/118
2. Sözleşmenin Konusu/118
3. Finansal Kiralama Bedeli/118
4. Sözleşmenin Feshinin Mümkün Olmadığı Süre/118
5. Sözleşmenin Şekli ve Tescili/119
6. Kiralama Konusu Malın Satın Alınması/119
7. Kiracının Hak ve Borçları/119
8. Kiralayan Şirketin Hak ve Borçları/120
9. İflâs ve İcra Takipleri/120
10. Sözleşmenin Sona Ermesi/121
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kanunlarla ve Antlaşmalarla

Hazineye Mal İntikali

A - Kanunlarla Hazineye Mal İntikali Öngören
Hükümler………………………………………………..123-168

1. Emval-i Metrûke Kanunları/123
2. Osmanlı Hanedanından İntikal/125
3. Hazinece Tasfiye Sonucu Mal İntikali/125
4. Hazineye Gelir Kaydı, Zapt ve Müsadere Yoluyla
Mal İntikali/126
5. İcra Dairelerinde Bekleme Sonucu
Hazineye Para ve Mal İntikali/133
6. Şirketlerden Hazineye İntikal/133
7. Vakıflar Kanunu Hükümleri/133
8. Hazine Adına Tescil Nedeniyle Mal Edinme/134
a) Petrol Kanunu Hükümleri/134
b) Ormanlarla İlgili Hükümler/134
aa) Orman Kanunu Hükümleri/134
bb) Ormanların Devletleştirilmesi/134
cc) Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler/135
dd) İstanbul Boğazındaki Ormanlar/135


c) Afetlerle İlgili Hükümlere Göre Tescil/135

d) 8 Eylül 1956 Tarihinden Önce, İstimlâk Kanununun
Öngördüğü Amaçlara Fiilen Tahsis Edilmiş Yerlerin
Kamulaştırılmış Sayılması ve Hazine Adına Tescili/136
e) Ankara'da "Atatürk Kültür Merkezi" Olarak Belirlenen
Yerlerin Tescili/136

f) Devlet Mezarlığının Hazine Adına Tescili/137
g) Turizm Alan ve Merkezlerinde Tescil/137
h) Millî Parkların Bulunduğu Yerde Tescil/137
i) Tarım Reformu Bölgelerinde Tescil/137
j) İmar Uygulaması Nedeniyle Tescil/137

k) Kadastro Kanununa Göre Tescil/139
l) Meraların Tescili/139
m) Petrol Boru HatlarıGüzergâhında Tescil/139
n) Millî Savunma BakanlığıAkaryakıt Tesisleri ile İlgili
Hükümler/139

o) Elektrik Piyasası Tüzel Kişilikleri ile İlgili Hükümler/140
p) Doğal Gaz Piyasası ile İlgili Hükümler/140
r) Endüstri Bölgeleri ile İlgili Hükümler/140

s) İskân Kanunu Hükümleri/141

9. Hazinece Verilen Taşınmaz Malların Geri Alınması/141
a) Yabanî Zeytin, Antep Fıstığı ve Harnupları Aşılayanlara
Verilen Yerlerin Geri Alınması/141
b) Yalova Termal Kaplıcaları Bölgesinde Verilen Yerlerin
Geri Alınması/141
c) Orman Ağaçlandırması Yapanlara Verilen Yerlerin
Geri Alınması/141
d) Afetler Sebebiyle Verilen Yerlerin Geri Alınması/142
e) Gecekondu Kanununa Göre Geri Alma/142
f) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bedelsiz Devredilen ve
Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne Verilen
Taşınmaz Malların Geri Alınması/143
g) Kamu Yararına Çalışan Derneklere Verilen Yerlerin
Geri Alınması/143
h) Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerle
İlgili Hükümler/144
i) İzinsiz İnşaat Bulunan Yerlerde Belediye veÖzel İdarelere Verilen Yerlerle İlgili Hükümler/144
j) İmar Uygulamaları Sebebiyle Belediyelere ve
XVIIÖzel İdarelere Verilen Yerlerle İlgili Hükümler/144
k) Tarım Reformu Amacıyla Dağıtılan Yerlerin Geri
Alınması/145
l) İstihdamı Artırıcı Yatırım Yapacaklara
Bedelsiz Temlik Edilen Yerlerin Geri Alınması/145
m) Vakıflar Tarafından Kurulan Üniversitelere
Verilen Yerlerin Geri Alınması/145
n) Kamulaştırma Kanununa Göre Satılan Yerlerin Geri
Alınması/146
o) Üzerinde Yapılanma Olması Nedeniyle
Belediyelere Bedelsiz Devredilen Yerlerin
Geri Alınması/146
p) Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
Kanununa Göre Geri Alma/147
r) İskân Kanununa Göre Geri Alma/147

10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden
Hazineye Devir/147
11. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile
İlgili Hüküm/147
12. Yabancıların Türkiye'deki Mirası ile
İlgili Hükümler/148
13. Tüzel Kişilerden Hazineye İntikal/148
a) Siyasî Partilerden Hazineye Mal İntikali/148
aa) Malî Hükümlerle İlgili Yasaklar/ 148

bb) Yaptırımlar ve El Koyma/149
cc) Doğruluğu Tespit Edilemeyen Gelir ve
Giderlerin Gelir
Kaydı/150

dd) Kapatma, Devlet Yardımından
Yoksun Bırakma ve İntikal/150

ee) Kapatma Kararının Sonucu ve Uygulanması/150
ff) Siyasî Partilerin Kapanması/151

b) Genel Olarak Sendikaların Kapatılması
Sonucu İntikal/151
c) Kamu Görevlileri Sendikalarından İntikal/151
d) Derneklerin Kapatılması Sonucu İntikal/152
aa) Tasfiye Sonucu Mal İntikali/152
bb) Kolluk Kuvvetlerince El Konulması/152

e) Şirketlerden İntikal/152

XVIIIf) Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri/152
aa) Uyulması Gereken Temel İlkeler/153
bb) Hazineye Mal İntikali/153

cc) Kanundan Önce Kurulmuş Bulunan Dernek ve
Vakıflardan Mal İntikali/154

g) Medenî Kanuna Göre Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
Sonucu İntikal/154

14. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri/154
a) Trafik Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler/154
b) Defterdarlık ve Malmüdürlüklerince Yapılacak
İşlemler/155
c) Tebliğin İstisnaları/156

15. Kamulaştırma Kanununa Göre Hazineye
Bedelsiz Devir/156
16. Hisse Senetlerinin İntikali ve Devri/156
17. Elektrik Üretim Tesisleri ile İlgili Hükümler/156
18. Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait
Malların Devir ve Tahsis İşlemleri/156
a) Taşınır ve Taşınmaz Malların Devir İşlemleri/156
b) Hangi Taşınmaz Malların Mülkiyetinin
Devredileceği/157
c) Hazine Adına Tescil Edilecek Yerler/157
d) Tahsis Edilmiş Sayılma/158
e) Eğitim ve Sosyal Amaçlı Tesislerin Durumu/158
f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Yapılan Atıflar/158
19. Maden Kanunu Hükümleri/158
20. Serbest Bölgeler Kanunu Hükümleri/159
21. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Hükümleri/159
22. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Hükümleri/159
23. Bankalar Kanunu Hükümleri/160
24. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İntikal/162
25. İzinsiz Yapılan Yapı ve Tesisler/162
26. Medenî Kanunun İntikal Hükümleri/162
a) Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Sonucu İntikal/162
b) Gaiplik Nedeniyle Hazineye İntikal/163
c) Devletin Mirasçılığı/163

d) Yeni Arazi Teşekkülü/163

27. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Hükümleri/163
28. Hastahanelerin Sağlık Bakanlığına Devri/165
a) Kanun Kapsamına Dâhil Kurum ve Kuruluşlar/165
b) Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına
Devredilmesi/165
c) Kurum Tabipliklerinin Malları/166
29. Okul, Eğitim Merkezi ve Kursların
Millî Eğitim Bakanlığına Devri/167
a) Kanunun Kapsamı/167
b) Devir İçin Kurulacak Komisyonlar ve Görevleri/167
c) Devir İşlemleri ile İlgili Hükümler/167
B - Antlaşmalarla Mal İntikali…………………………168-170
1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile
Yapılan Antlaşmalar/168
2. Bulgaristan ile Yapılan Antlaşma/169
3. Yunanistan'la Yapılan Antlaşmalar/169
C - Hazineye İntikal Eden Taşınır Mallarda
Eski Maliklerin Taahhütleri...................................................170
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teferruğ ve Bağış İşlemleri


A - Teferruğ ve İzale-i Şüyu İşlemleri………………….171-174

1. Teferruğ Kavramı/171
2. TeferruğÇeşitleri/171
3. Amme Alacağı Nedeniyle Teferruğ/171
4. Sözleşmeden Doğan Alacak Nedeniyle
Teferruğ/172
5. Hisseli Taşınmaz Malların İzale-i Şüyuu Nedeniyle
Teferruğu/172
6. Teferruğda Ön Alım Hakkı/173
7. İzale-i Şüyu İşlemeleri/173
a) Satışİhalelerine Katılma Nedenleri/173
b) İhalesine Katılmaya Gerek Olmayan Taşınmaz Mallar/173
c) İhalelere Katılmada Yetkiler/174
B – Hazineye Bağış Yoluyla Mal Edinme ve Hazinece
Bağış……………………………………………………...174-179


1. Bağış Kavramı/174
2. Borçlar Kanununun Bağışla İlgili Hükümleri/174
a) Bağışın Konusu/174
b) Bağışlamada Ehliyet/175
c) Bağışlamanın Şekli/175
d) Şartları ve Mükellefiyetleri/175
e) Bağışlayanın Sorumluluğu/176
f) Bağışın İptali/176
3. Afetlerle İlgili Nakdî Yardımlar ve
Bağışlar/177
4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
İlgili Hükümleri/177
a) Hazine Bütçesinden Yardım Yapılması/177
b) Kamu İdarelerine Yapılan Bağış ve Yardımlar/177
5. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri/178
a) Devlet Adına Bağış Kabul Etme/178
b) Devlet Adına Bağış Yapma/178
c) Devlet Adına Savunma ve Güvenlik Amaçlı
Bağış Yapma/179
ALTINCI BÖLÜM
Kamulaştırma ve Devletleştirme


A – Kamulaştırma……………………………………....181-198

1. Kamulaştırma Kavramı/181
2. Ödenek Bulunma Mecburiyeti/181
3. Kamu Yararı Kararı ve Onayı/181
4. Kamulaştırmadan Önce Yapılacak İşler/181
5. Satın Alma Usulü/182
a) Kıymet Takdiri ve Uzlaşma Komisyonları/182
b) Kıymet Takdiri/183
c) Taşınmaz Mal Malikine Bildirim/183
d) Pazarlık ve Anlaşma Tutanağı/183
e) Ferağ Verilmesi ve Bedelin Ödenmesi/184
f) Satın Alma veya Trampanın Hukukî Sonuçları/184
g) Anlaşmanın Sağlanamaması/184
6. Mahkemece Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil/184
a) İdarece Dava Açılması/184

b) Duruşma Gününün Belirlenmesi ve Mahkemece
Taraflara Davetiye Çıkarılması/184
c) Duruşma, Keşif ve Mahkeme Kararı/185

7. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları/187
8. Kısmen Kamulaştırma/188
9. Kamulaştırmada Dava Hakkı/189
a) Taşınmaz Mal Maliklerinin Dava Hakları/189
b) İdarenin Dava Hakkı/190
10. Bilirkişiler, Bilirkişi Kurulu ve Bunların Seçimi/190
a) Bilirkişilerin Seçimi, Miktarı ve Yemin Etmesi/190
b) Bilirkişi Kurulunun Seçimi/190
c) Bilirkişi Kurulunun Görevi/191
11. Taşınmaz Malın Aynının İhtilâflı Olması/191
12. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların
Tescili ve Zilyedin Hakları/192
13. Taşınmaz Malın Tahliyesi/194
14. Kamışlaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma Hakkı/194
a) İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi/194
b) Anlaşarak Vazgeçme/195
c) Geri Alma Hakkı/195
15. Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye
Geçmesi/196
16. Trampa Yoluyla Kamulaştırma/196
17. Kamu Tüzel Kişilerinin Mallarının Alımı/196
18. Taksitle Bedel Ödeyerek Kamulaştırma/196
19. Kamu Kuruluşlarınca Bedelsiz Kullanma/196
20. Kamulaştırma Sertifikası/197
a) Konu ile İlgili Kanun Hükmü/197
b) Millî Emlâk Genel Tebliği ile
Yapılan Düzenlemeler/197
B - Devletleştirme İşlemleri……………………………..198-200

1. Devletleştirme Kavramı ve Genel Hükümler/198
2. Ormanların Devletleştirilmesi/198
a) Ormanların Devletleştirilmesi
Dışında Tutulan Yerler/199
b) Ormanları Devletleştirilenlerin Hakları/199
c) Devletleştirilen Ormanların
Tapu Kayıtlarındaki Haklar/200
d) Geri Verilebilecek Devletleştirilmiş Ormanlar/200
XXIIe) Kanunla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı/200

YEDİNCİ BÖLÜM
Kadastro İşlemleri


A - Kadastro Kavramı……………………………………….201
B - Kadastro Kanunu ile Öngörülen Hükümler………201-214

1. Kadastro Bölgesi ve Kadastro Çalışma Alanı/201
2. Kadastro Bölgesinin Belirlenmesi ve İlânı/201
3. Kadastro Çalışma Alanı, İlân ve İtiraz/201
4. Hazinenin Kadastro İçin Hazırlıkları/202
5. Dava Listesi ile Diğer Belgelerin Alınması ve
Bunlar Hakkında Yapılacak İşlemler/203
6. Sınırlandırma ve Tespit İşleri/203
a) Mevki veya Ada İlânları/204
b) Taşınmaz Malların Sınırlandırılması/204
c) Tutanak ve Belgelerin Kontrolü/204
d) Kadastro Tespitine İtiraz/205
e) İtirazların Komisyonda İncelenmesi/205
f) Kadastro Sonuçlarının İlânı/205
g) Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve
Hak Düşürücü Süre/206
7. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar/206
a) Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti/206
b) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti/207
c) Taksim ve Kısmî İktisap Durumunda Tespit/207
d) Kamu Malları/208
e) İhya Edilen Taşınmaz Mallar/209
f) Hazine Adına Tespit/209
g) Kazandırıcı Zaman Aşımı Yoluyla Edinmenin Sınırı/209
h) Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar ve Muhdesat/210
i) Kayıt ve Belgelerin Kapsamının Tayin Edilmesi/210
j) Miktar Fazlasının İfrazı/211
k) Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler/211
l) Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Hâller/212
8. Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi/212
9. Kadastro Kanunun Uygulanacağı Diğer Durumlar/212
10. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap/213
11. Kanunun Yürürlüğünden Önceki ve Sonraki İşlemler/214
XXIIIC - Tapulama ve Kadastro Paftalarının
Yenilenmesi………………………………………………214-216

1. Yenilemenin Yapılacağı Durumlar/214
2. Yenileme İlânı/214
3. Yetki ve Uygulanacak Hükümler/215
4. Yenileme Esasları/215
5. Marmara Depremi Bölgesinde
Paftaların Yenilenmesi/216
D - Kültür Varlıklarıyla İlgili Hükümler………...........216-217


E - Orman Kanunu Hükümleri………………………...217-220

1. Orman Kadastro Komisyonlarının Görevleri/217
2. Kadastro Yapılacak Yerlerin Belirlenmesi ve İlânı/218
3. Orman Kadastro Komisyonlarının
Arazi Üzerindeki Çalışmaları/218

4. Tutanaklardaki Şeklî ve Hukukî Hataların Giderilmesi,
Tutanakların Yürürlüğe Girmesi ve Bunların Gönderileceği
Kuruluşlar/219
5. Tutanaklara İtiraz, Hak Düşürücü Süre ve Tescil/219
6. Konu ile İlgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Genelgesi Hükümleri/220
F - Kadastro İşlemleri ile İlgili Ücretler……………….220-223

1. Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerler ile
Silâhlı Kuvvetlere Ait Tesisler/221
2. Yönergenin 2/a Maddesinde Belirtilen İşlemler/221
3. Yönergenin 2/b Maddesinde Belirtilen İşlemler/221
4. Yönergenin 2/c Maddesinde Belirtilen İşlemler ve
Tümü ile İlgili Muafiyet/222
5. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
2004/13 ve 2005/01 Sayılı Genelgeleri/223
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İmar İşlemleri

A – İmar Kavramı……………………………………………225
B -İmar Kanunu Hükümleri…………………………...225-234

1. Bazı Kavramlar/225
2. İmar Plânları ile İlgili Esaslar/226
a) Plânlama Kademeleri/226
b) Plânların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması/226
XXIVc) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
İmar Plânlarında Yetkisi/227
d) Özelleştirme Uygulamaları ile
İlgili Hükümler/227
aa) 4046 Sayılı Kanunla Getirilen Hüküm/227
bb) 5398 sayılı Kanunla Getirilen Hüküm/227
e) Kesinleşen İmar Plânlarına
Yargı Yoluyla İtiraz/228
f) İmar Programları ve Kamulaştırma/228
g) Kamuya Terk Edilecek Taşınmaz Mallar/228

3. İfraz ve Tevhit İşlemleri/228
a) İfraz ve Tevhit/228
b) Tescil ve Şüyuun İzalesi/230
c) Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerler/230
d) Arazi ve Arsa Düzenlenmesi/230
e) Parselâsyon Plânlarının Hazırlanması ve Tescil/231
4. Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar/231
a) Yapı Ruhsatiyesi/231
b) Ruhsat Alma Şartları/232
c) Kamuya Ait Yapı ve Tesislerde Ruhsat/232
d) Ruhsat Müddeti/232
e) Yapı Kullanma İzni/232
f) Otoparklar/232
5. İbadet Yerleri ile İlgili Hükümler/233
6. Özelleştirme Programına Alınmış Kuruluşların
Kullanımındaki Yerlerde İmar Plânı Yapımı/233
7. Ceza Hükümleri/233
C -İmar Uygulaması Nedeniyle Belediyeler veÖzel İdarelere Terk……………………………………..234-236
1. Verilebilecek Taşınmaz Malların Niteliği/234
2. VerilişŞekli/235
3. Bedel/235
4. Belediye veya Özel İdarelerin Yükümlülükleri/235
5. Plân Değişikliğinde Devredilen Taşınmaz Malların
Durumu/236
6. Taşınmaz Malların Terkini ve Tapu Kayıtlarına
Konulacak Şerh/236
D -İstanbul Boğazı ile İlgili Hükümler……………………..236
E - Toplu Konut İdaresince Yapılan İmar Plânları……… .237

XXVDOKUZUNCU BÖLÜM
Trampa İşlemleri


A – Trampa Kavramı………………………………………..239
B - Trampa Konusunda Borçlar Kanunu Hükümleri……..239
C -Taşınmaz Trampası Konusunda Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Hükümler..........................................................................239-240

1. Tanımlar/239
2. İhale Usulü/239
3. Trampa, Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat
İhalelerinde Yetki/239
4. Satışla İlgili Hükümlerin Uygulanması/240
D - Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa………….240-242
1. İdarenin Takdiri ve Yeri Kamulaştırılacak
Kişinin Bu Yolu Kabul Etmesi/240
2. Trampada Verilecek Taşınmaz Malın Miktarı/240
3. Hangi İdarelerin Kamulaştırmalarında Hazineye
Ait Taşınmaz Malın Trampa Edilebileceği/241
4. Taşınmaz Malların Değerinin Takdir Edilmesi/241
5. Bedellerin Farklı Olması Durumu/241
6. Trampa Yoluyla Kamulaştırmanın
Hukukî Sonuçları/241
E - Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Yerlerde
Trampa…………………………………………………..242-246

1. Hazinece Trampaya Konu Edilecek
Taşınmaz Mallar/242
2. Başvuru Şekli ve İnceleme/242
3. Trampaya Konu Taşınmaz Malların Belirlenmesi/243
4. Taşınmaz Mallara Değer Takdir Edilmesi/243
5. İlân ve Başvuru/243
6. Başvuru Süresi/243
7. Başvuru Hakkı ve Trampa/244
8. Sit Alanlarında Kalan Taşınmaz Mal Maliklerine
Belge Verilmesi/244
F - Orman Köylülerinin Taşınmaz
Mallarıyla Trampa…...............................................................246

G - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün
Tasarrufuna Geçen Araziyle Trampa ……………………….246

XXVIONUNCU BÖLÜM
Taşınmaz Mallarla İlgili Bilgi
ve Belgelerin Temini ve
Bunların Değerlendirilmesi

A - Bilgi ve Belge Temininde Kamu Kuruluşlarının
Yükümlülükleri…………………………………………………247

B - Taşınmaz Malların Fiilî ve Hukukî
Durumlarının İncelenmesi………………………………...247-264

1. Tapu Bilgileri/248
a) Vakıf Şerhi/248
b) Kamulaştırma Şerhi/248
c) İşgal ve Zilyetlik Şerhi/248
d) İmar ve İhya Şerhi/248
e) Muhdesat Şerhi/249
f) Tarım Reformuna İlişkin Şerhler/249
g) Devir ve Temliki Durdurma Şerhi/249
h) İpotek Şerhleri/249
i) İştirak Hâlinde Mülkiyet Durumu/250
j) İrtifak Hakkı/250
k) Kat Mülkiyeti Nedeniyle Tapu Kütüğünün Beyanlar
Hanesinde Gösterilen Hususlar/250
l) Kültür veya Tabiat Varlığı ile İlgili Hususlar/250
m) Tapu Tahsis Belgesi/252
n) Taşınmaz Malın Edinme Tarihi/252
o) İntifa Şerhleri/252
p) Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında
Kanuna Göre Konulan Şerhler/252
r) Uygulama İmar Plânı Sınırlarıyla İlgili Kayıtlar/252
s) Tapuya “Kayıt Tarihi”/253
2. Edinme Nedeni/253
a) Teferruğ Yoluyla Edinme/254
b) Satın Alma Yoluyla Edinme/254
c) Kamulaştırma Yoluyla Edinme/254
3. Tahsis Durumu/254
4. İhtiyaç Durumu/254
5. Belediye ve Mücavir Alanlar
İçine Alınma Tarihi/254
6. Taşınmaz Malın İdare Şekli/254
XXVII7. Arazinin Sulanabilir Olması/255
8. Taşınmaz Malın Yeri/255
9. Satın Alma Amacı/255
10. Taşınmaz Malın Yerinin İl veya İlçe Merkezine
Uzaklığı ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Durumu/255
11. İmar Durumu/255
12. Kat Karşılığı İnşaat Usulünde Bölüşüm Durumu/255
13. Satışlarda, Bedele Göre
Satış Yetkisinin Belirlenmesi/256
14. Köy Yerleşme Alanlarının Durumu/256
15. Aşılama Yapanlarla İlgili Hükümler/256
16. Yalova Kaplıcaları ile İlgili Hükümler/256
17. İl Yolları Ağında Kalan Yerler/256
18. Liman, İskele, Rıhtım, Mendirek ve Barınakların
Durumu/256
19. Kullanım Hakkı, Kamulaştırma Bedelini Ödeyenlere Ait
Taşınmaz Malların Durumu/256
20. Mabetlerin Durumu/257
21. Ormanların Durumu/257
22. Afetlerle İlgili Hükümler/257
23. Millî Savunma Bakanlığına Tahsisli
Yerlerin Durumu/257
24. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna
Göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Bildirme
Zorunluluğu/258
25. Atatürk Kültür Merkezinin Yeri/258
26. Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgeleri/258
27. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve
Turizm Merkezleri/258
28. 1982 Yılından Önce Yüksek Öğretim Kurumlarına
Tahsisli Yerlerin Kullanımı/258
29. Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Bunların Koruma
Alanları/258
30. Millî Parklarla İlgili Hükümler/259
31. Ankara Atatürk Kültür Merkezinin
Kiraya Verilmesi/259
32. Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler/259
33. İzinsiz İnşaat Alanlarındaki Yerler/259
34. Tarım Reformu Bölgelerindeki Yerler/259
XXVIII35. İmar Plânlarının Kapsamındaki Umumî Hizmetlere
Ayrılan Yerler/259
36. Havza-i Fahmiye’deki Taşınmaz Malların
Durumu/259
37. Küçük Sanayi Sitelerindeki Devletçe
Yaptırılmış Yerler/260
38. Kamu Mallarının Durumu/260
39. Kıyıların Durumu/260
40. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kullanımındaki
Yerler/260
41. Olimpiyat Köyü İçin Tahsis/260
42. Çevre ve Orman Bakanlığının İznini
Gerektiren Yerler/261
43. Kapatılan Partilerden Hazineye Kalan
Taşınmaz Mallar/261
44. Boğazlarda Denizcilik Müsteşarlığına
Tahsisle İlgili Hükümler/261
45. Özelleştirme Programına Alınan
Yerlerdeki Durum/261
46. Tarım Arazisinin Satışında Özel Durumlar/261
47. Osmanlı Padişahlarından Kalan Yerlerin
Durumu/261
48. Tapu Fazlası Olarak Hazine Adına
Tescil Edilen Yerler/262
49. Meralarla İlgili Hükümler/262
50. Gelibolu Millî Parkının Bulunduğu Yerler/262
51. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile İlgili Hükümler/262
52. Endüstri Bölgeleri ile İlgili Hükümler/262
53. Kara Avcılığı ile İlgili Hükümler/262
54. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm
Projesi Kapsamında Kalan Yerler/262
55. Bazı Yerlerin Belediyenin Tasarrufuna Bırakılması/263
56. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Durumu/263
57. Toprak Koruma ve Kullanımı Kanunu Hükmü/263
58. Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenmesi ile İlgili Hüküm/263
59. İskân Kanunu Hükümleri/264
XXIXON BİRİNCİ BÖLÜM
Tahsis İşlemleri


A – Tahsis Kavramı ve Kamu Mallarıyla İlişkisi……...265-267

1. Muhasebe-i Umumiye Kanunundan
Önce Tahsisin Anlamı/265
2. Muhasebe-i Umumiye Kanunundaki Tahsisin Anlamı/265
3. 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki
Tahsisin Anlamı/265
4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki
Tahsisin Anlamı/266
5. Tahsisli Taşınmaz Mal ve Kamu Taşınmaz Malı
İlişkisi/266
6. Tahsisin Kamu Taşınmaz MallarıAçısından Tanımı/267
B - Hazine Taşınmaz Mallarını Tahsis
Yapabilme Yetkisine Sahip Kuruluşlar……………….267-270

1. Maliye Bakanlığı/268
2. Bakanlar Kurulu/269
a) Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine Tahsis/269
b) Olimpiyat Oyunlarıİçin Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğüne Tahsis/269
3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/269
4. Çevre ve Orman Bakanlığı/269
5. İl Özel İdareleri, İstanbul Büyük Şehir Belediye
Başkanlığı ve İzmit Büyük Şehir Belediye Başkanlığı/269
C - Tahsis Yapılabilecek Kuruluşlar………………………..270

D - Tahsis İşleminin Yapılması……………………………270-280

1. Tahsis Talebinde Belirtilecek Bilgiler ve Eklenecek
Belgeler/270
2. Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce Maliye Bakanlığına
Gönderilecek Bilgi ve Belgeler/271
3. Su Tahsisi Taleplerinde Gönderilecek Bilgi ve Belgeler/272
4. Tahsis Değişikliğinde Gönderilecek Bilgi ve Belgeler/272
5. Tahsisin Kaldırılması Hâlinde Gönderilecek Bilgi ve
Belgeler/273
6. Ön Tahsis, Kesin Tahsis ve Tahsis Süresi/273
7. Paylı Taşınmaz Malların Tahsisi/274
8. Taşınmaz Malın Teslimi ve Tahsisin Kaldırılmasının
Sonuçları/274
XXX9. Mülkiyet Devri Yerine Tahsis Yapılması/274
10. Tahsis Masrafları/275
11. Tahsisli Taşınmaz Malların Tespiti İşlemleri/275
12. Tapu Kayıtlarındaki İntifa ve Tahsis Şerhleri/275
13.Tahsis Yapılamayan Taşınmaz Mallar/275

14. Tahsise Engel Olmayan Durumlar/276
15. Tahsiste Öncelik/276
16. Tahsis İşleminin Değiştirilmesi ve Kaldırılması/277
17. Tahsisli Taşınmaz Mallara İlişkin Giderler/278
18. Belediye Harcamalarına Katılma Paylarının Ödenmesi/278
19. Tahsissiz Kullanımlarda Harcamalar/279
20. İzinsiz Kullanımlarda Bedel Alınması/279
21. İşgallere Karşı Koruma ve Taşınmaz Malın Tahsis
Edildiği İdarenin Yükümlülükleri/280
22. Uygulamaya İlişkin Görüş Alınması/280
E – Tahsisle İlgili Genel Hükümler…………….............280-281
F – Tahsisle İlgili Özel Hükümler…………………………...281
G - Tahsis Yoluyla Taşınmaz Mal Edinme……………………281

ON İKİNCİ BÖLÜM
Kiraya Verme, İrtifak Hakkı Tesisi ve Satış
İhaleleriyle İlgili Ortak Hükümler


A – Eksiltme ve Artırma İhalelerinin Ayrılması ve
Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Hükümleri…..283-285

1. Devlet İhale Kanununun Mülga Hükümleri/283
a) İhale İşleri Açısından/284
b) Devlet İhale Kanununun Maddeleri Açısından/285
2. Devlet İhale Kanununun Yukarıda Belirtilenler Dışındaki
Yürürlükte Olan Hükümleri/285
B - Kitabın Bu Bölümünün Kapsamı……………………….285
C - Kanun Kapsamına Giren Artırma İşleri……………….285
Ç - Kapsam ve İlkeler………………………………………..285
D -İhale Yetkilisi………………………...…………………..286
E - Tapuda İşlem Yapmaya Yetkililer...................................286
F - Birden Fazla İlçede Olan veya Birlikte Değerlendirilecek
Taşınmaz Mallarla İlgili İşlemler..................................................286
G -İhalelere Katılabilme Şartları…………………………...287
H -İhalelere Katılamayacaklar……………………………..287

XXXII – Şartnameler………………………………..……………..288
İ – Bedeller........................................................................289-291

1. Tahmin Edilen Bedelin Tespiti/289
2. Bedellerin Ödenme Şekli/290
3. Yıllık Bedellerin Artış Oranları/290
4. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller ve Hâsılat Payları/291
J -İhale İşlem Dosyası ve Onay Belgesi…………………….291
K -İhale Komisyonları ve Çalışmaları……………………..291
L -İhale İlânları…………………………………………292-294
1. İlânın Hazırlanması/292
2. Şartnamelerde Değişiklik Hâlinde İlân/293
3. İlânın Kurallara Uygun Olmaması/293
4. İlânların Yayımlanması/293
a) İhalenin Yapılacağı Yerde İlân/293
b) Diğer Şehirlerde Yapılacak İlân/294
c) Resmî Gazete'de İlân/294
d) İhtiyarî İlân/294
e) Yabancı Ülkelerde İlân/294
M – Teminatlar………………………………………….294-296
1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler/294
2. Geçici Teminat/295
3. Kesin Teminat/296
N - Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları…296-298
1. Uygun Bedelin Tespiti/296
2. İhale Komisyonlarının Serbestliği/297
3. İhale Kararlarında Belirtilmesi Gereken Hususlar/297
4. İhalelerin Onayı veya İptali/297
5. Maliye Bakanlığından Onay Alma/297
6. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi/298
7. Zam ve İndirim Teklifleri/298
8. İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler/298
O -İhale Usulleri………………………………………...299-302
1. Kapalı Teklif Usulü/299
2. Açık Teklif Usulü/301
3. Pazarlık Usulü/302
P – Sözleşmeler…………………………………………..303-307
1. İhalelerin Sözleşmeye Bağlanması/303
2. Sözleşmenin Yapılmasında Müteahhit veya
Müşterinin Görev ve Sorumluluğu/303
XXXII3. Notere Tasdik ve Tescili Zorunlu
Olmayan Sözleşmeler/303
4. Taşınmaz Malların Müşteri Tarafından Adına Tescil
Ettirilmesi/304
5. Müşterinin Süresi İçinde Taşınır Malları
Teslim Almaması/304
6. İdarenin Görev ve Sorumluluğu/304
7. Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması
Zorunlu Olmayan Hâller/305
8. Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin
Bozulmasına Neden Olması/305
9. Kira Sözleşmesinde Süre/305
10. Sözleşmenin Devri/306
11. Müteahhit veya Müşterinin Ölümü/306
12. Müteahhit veya Müşterinin İflâs Hâli/306
13. Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı,
Tutukluluk ve Mahkûmiyet Hâli/306
14. Müteahhit veya Müşterinin
Birden Fazla Olması Hâli/307
R -İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması…....307
S - Kamu Yararına Çalışan Derneklere Taşınmaz Mal …..307
Satışı…………………………………………………………..307
T - Ecrimisil ve Tahliye……………………………………...307
U - Dış Ülkelerdeki Satış, Kiraya Verme ve
İrtifak Hakkı Tesisi………………..................................307-309

1. Yönetmelik Kapsamı/308
2. İlkeler/308
3. Yetkili Makam/308
4. İhale Onay Belgesi/308
5. İhale Usulleri ve İhale Komisyonu/308
6. Uyulacak Diğer Kurallar/309Ü -İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar………..309-311
1. İhalelerde Yasak Fiil ve Davranışlar/309
2. İhalelerde Yasaklama/310
3. Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları/310
4. Görevlilerin Sorumluluğu/311V - Özelliği Bulunan İşler……………………………………311
Y - Sürelerin Hesabı ve Tebligat…………………………….311
Z – Geçici Hükümler................................................................312
XXXIII1. Önceki Sözleşmelerin Yeni Hükümlere Uyarlanması/312
2. Önceki Yönetmelikle Verilen Ön İzinler/312
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kiraya Verme İşlemleri


A - Borçlar Kanunu Kira Hükümleri………………….313-316

1. Kira Kavramı/313
2. Kira Sözleşmesinde Şekil/313
3. Kira Sözleşmesinde Süre/313
4. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi/314
5. Kiralayanın Borçları/314
6. Kiracının Hak ve Borçları/314
7. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi/315
B - Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
Hükümleri………………………..……………….......…316-317
1. Kanunun Uygulanacağı Yer/316
2. Tahliye Davası Açılması Hâlleri/316
3. Devir Yasağı/317
4. Devlet İhalelerinde Bu Kanunun Uygulanması/317
5. Üç Yıllık Kiralama Yasağı/317
C -İhale Yoluyla Kiraya Verme…………………….....317-366
1. Kiraya Verilmesi Yasak Olan Yerler/318
2. İhale Usulleri/319
3. Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi/320
a) Tanımlar/321
b) Kiracılarda Aranacak Şartlar/321
c) Kiraya Vermede Öncelik Sırası/322
d) Kira Talebinde Bulunma ve Bu Taleplerin
Değerlendirilmesi/322
e) Kiraya Verilecek Arazi Miktarı/322
f) Kuru Arazinin Devletçe Sulanabilir Duruma
Getirilmesi Durumu/323
g) Kira Süresi/323
h) İhale Usulü/323
i) Kira Sözleşmesi ve Özel Şartlar/323
j) Arazi Kiraya Vermede Kullanıcıların Durumu/324
k) Genel Hükümlere Göre Kiraya Verme/324
4. Tahsisli ve Kiralanmış Yerlerdeki İşlemler/324
XXXIV5. Ağaçlandırma Yapacaklara Kiraya Verme/325
a) Ağaçlandırma İzni Verilebilecek Arazi ve Başvuru/326
b) Ağaçlandırma İzni Verilmeyecek Arazi/326
c) Maliye Bakanlığına İletilmesi Gereken Talepler/327
d) Kiralama Taleplerin Değerlendirilmesi/328
e) Taleplerin Değerlendirilmesinde Uyulması
Gereken Öncelik Sırası/328
f) Ön İzin/329
g) Projelendirme ve Kesin İzin/329
h) İhale Yöntemi ve Kira Süresi/330
i) Saha Teslimi/330
j) Kira Bedeli/330
k) Ara Tarım Yapılması/331
l) Yapılaşma/331
m) İzleme ve Denetim/331
n) Özel Enerji Ormanı ve Özel İmar İhya
Tesisinde Uyulacak Esaslar/332
o) Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar/332
p) Sözleşmenin Feshi/333
6. Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli
Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi/333
7. Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner
Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan
Taşınmaz Malların Kiraya
Verilmesi/334
a) Protokol Kapsamı/334
b) Kiraya Verme Yetkisi/335
c) Süre/335
d) Kira Gelirleri/335
8. BalıkçıBarınaklarının Kiraya Verilmesi/335
a) Bazı Tanımlar/335
b) İmar Plânı/336
c) Barınakların Kiralanması Esas ve Usulleri/336
d) Barınakların İşletilme Esasları/337
e) Yatırım, Hasar ve Bakım/339
f) Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları/340
g) Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları/341
h) Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı/341
i) Denetim/341
XXXVj) Barınağın Kira Sözleşmesinin ve Geçici veya Kesin
Devir Protokolünün İptali/341
k) 300 Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ile Öngörülen
Hükümler/342

9. Kıyı Kapsamına Giren Yerlerin Kiraya Verilmesi/343
10. Hazinenin Elbirliği veya Paylı Mü
 


 

 

Derneğimiz yayınlarını veya mali kılavuz dergisini sipariş etmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız..

 

mukdersiparis@gmail.com

 

 

 

Öneri, görüş ve düşüncelerinizi, mevzuata ve uygulamaya ilişkin sorulanızı, bize iletmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız...

 

mukdersoru@gmail.com

 

 

 

 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys