İçindekiler

Amaç......................................................................................................................1

Kapsam..................................................................................................................3

Tanımlar..................................................................................................................6

Kamu Maliyesi.......................................................................................................15

Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri ..............................................................................16

Hazine Birliği ........................................................................................................20

Mali Saydamlık......................................................................................................26

Hesap Verme Sorumluluğu......................................................................................34

Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme.................................................42

Bakanlar ..............................................................................................................51

Üst Yöneticiler.......................................................................................................53

Bütçe Türleri Ve Kapsamı ......................................................................................61

Bütçe İlkeleri ........................................................................................................63

Gelir Ve Giderleri Etkileyecek Kanun Tasarıları ........................................................68

Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Kapsamı Ve Düzeni ..........................................70

Orta Vadeli Program, Malî Plan Ve Bütçe Hazırlama Rehberi.....................................74

Merkezî Yönetim Bütçesinin Hazırlanması ..............................................................78

Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Sunulması ..............................................81

Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Görüşülmesi............................................85

Ödeneklerin Kullanılması........................................................................................87

Ödenek Aktarmaları...............................................................................................92

Merkez Dışı Birimlere Ödenek Gönderme.................................................................96

Yedek Ödenek.......................................................................................................97

Örtülü Ödenek.....................................................................................................100

Kamu Yatırım Projeleri..........................................................................................102

Yüklenmeye Girişilmesi........................................................................................105

Ertesi Yıla Geçen Yüklenme ................................................................................108

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler.......................................................................110

Bütçelerden Yardım Yapılması...............................................................................114

Bütçe Politikası, Gelir Ve Giderlerin İzlenmesi........................................................116

Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi.................................................................................119

Harcama Talimatı Ve Sorumluluk...........................................................................124

Giderin Gerçekleştirilmesi....................................................................................129

Ödenemeyen Giderler Ve Bütçeleştirilmiş Borçlar...................................................134

Ön Ödeme......................................................................................................... 140

Gelir Politikası Ve İlkeleri .....................................................................................149

Gelirlerin Dayanakları...........................................................................................151

Özel Gelirler........................................................................................................155

Bağış Ve Yardımlar..............................................................................................157

Faaliyet Raporları ...............................................................................................163

Kesin Hesap Kanunu Ve Genel Uygunluk Bildirimi..................................................170

Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri................................................................................177

Muhasebe Sistemi ..............................................................................................193

Kayıt Zamanı ......................................................................................................197

Kamu Gelir Ve Giderlerinin Yılı Ve Mahsup Dönemi ................................................199

Kapsam, Temel İlkeler Ve Kurumsal Çevre .............................................................201

Malî İstatistiklerin Hazırlanması Ve Açıklanması .....................................................204

Malî İstatistiklerin Değerlendirilmesi ......................................................................205

İç Kontrolün Tanımı .............................................................................................206

İç Kontrolün Amacı .............................................................................................219

Kontrolün Yapısı Ve İşleyişi..................................................................................230

Ön Malî Kontrol...................................................................................................234

Malî Hizmetler Birimi...........................................................................................242

Muhasebe Hizmeti Ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki Ve Sorumlulukları......................250

Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri Ve Atanması........................................................274

İç Denetim..........................................................................................................276

İç Denetçinin Görevleri.........................................................................................289

İç Denetçinin Nitelikleri Ve Atanması.....................................................................304

İç Denetim Koordinasyon Kurulu...........................................................................308

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri........................................................311

Dış Denetim.......................................................................................................315

Sayıştayın Denetlenmesi.....................................................................................317

Ödenek Üstü Harcama........................................................................................318

Kamu Zararı ......................................................................................................320

Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme ...................................................................................345

Para Cezaları Ve Yetkili Merciler .........................................................................346

Zamanaşımı ......................................................................................................348

Maliye Bakanlığınca Yürütülecek Hizmetler .........................................................349

Kamu İdarelerinin Sorumluluğu ...........................................................................350

Sosyal Güvenlik Kurumları Ve Mahallî İdareler .....................................................352

Kurumlardan Alınacak Hasılat Payı ....................................................................354

Kamu Alacaklarının Silinmesi ............................................................................356

Yetki ...............................................................................................................357

Kamu Malî Yöneti̇mi ̇ ve Kontrol Kanunu..............................................................379

5018 Sayili Kamu Mali ̇Yöneti̇mi ̇ ve Kontrol Kanunu İle İlgil̇ i ̇Yürürlüğe Konulan

Mevzuat...........................................................................................................443

Yararlanılan Kaynaklar.......................................................................................448

@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys